SALON MUZYCZNY IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

muzeum salon.jpeg

 

flaga-pl-e1613988007273.png Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie to kameralne muzeum biograficzne, poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu, wybitnemu polskiemu kompozytorowi, dyrygentowi, organiście, chórmistrzowi, pedagogowi i patriocie, który urodził się 7 lutego 1877 r. w Barczewie, ówczesnym Wartenbugu.
Początki muzeum sięgają lat 50-tych, natomiast oficjalne otwarcie nastąpiło w 15 lipca 1961 r. z inicjatywy lokalnych działaczy i muzealników przy wsparciu rodziny kompozytora. Od 2007 r. muzeum funkcjonuje pod nazwą Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego i wchodzi w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie. Salon Muzyczny to wyjątkowe miejsce, które oddaje klimat epoki Feliksa Nowowiejskiego. Można tu obejrzeć cenne pamiątki rodzinne takie jak fortepian, fotografie, dokumenty, rękopisy, zbiory nut, książki, obrazy, przedmioty osobistego użytku, meble należące do kompozytora i jego rodziny. W muzealnej bibliotece znajduje się literatura oraz zbiory specjalne związane z kompozytorem, a także księgozbiór regionalny, muzyczny, historyczny. Ponadto zbiory muzealne dotyczą także historii miasta i regionu oraz wybitnych jego mieszkańców, m.in. patrona Barczewa ks. Walentego Barczewskiego czy artystki Barbary Hulanickiej*, której poświęcona jest część muzeum zwana „Pracownią Hulanickich”. Barczewskie muzeum promuje postać i twórczość Feliksa Nowowiejskiego oraz innych ważnych postaci historycznych, podczas organizowanych licznych działań kulturalno-edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie lokalnego dziedzictwa i ułatwianie dostępu do wiedzy. Ponadto muzeum współpracuje z innymi instytucjami m.in. Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego „Willą wśród róż” w Poznaniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a także przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami i in.

The Feliks Nowowiejski Music Salon

flaga-ang-e1613988036821.gif The Feliks Nowowiejski Music Salon in Barczewo is a small biographical museum devoted to Feliks Nowowiejski, an outstanding Polish composer, conductor, organist, choirmaster, educator and patriot, who was born February 7, 1877 in Barczewo, then known as Wartenburg. The origins of the museum date back to the 1950s, while the official opening took place on July 15, 1961 on the initiative of local activists and museum workers with the support of the composer’s family. Since 2007, the museum has been operating under the name of The Feliks Nowowiejski Music Salon and belongs to the Cultural and Library Centre in Barczewo. The Music Salon is a unique place that reflects the atmosphere of the Feliks Nowowiejski era. You can see valuable family heirlooms, such as the grand piano, photographs, documents, manuscripts, collections of sheet music, books, paintings, personal items, or furniture belonging to the composer and his family. In the museum library, there are special collections and literature associated with the composer, as well as the collection of regional books devoted to music and history. In addition, collections of the museum relate to the history of the town and region and its prominent residents, including the patron of Barczewo, Fr. Walenty Barczewski or the artist Barbara Hulanicka, to whom there is devoted a part of the museum called „The Hulanicki Workshop.” Barczewo museum promotes the figure and work of Feliks Nowowiejski and other important historical persons, during many cultural and educational activities, which are organised to popularise the local heritage and make it easier to access the knowledge. Moreover, the town cooperates with other institutions, including The Feliks Nowowiejski Music Salon „Villa Among the Roses” in Poznan, the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, as well as kindergartens, schools, associations and others.

Feliks Nowowiejski Musiksalon

flaga-niem.png  Der Feliks Nowowiejski Musiksalon in Barczewo ist ein intimes biographisches Museum, das Feliks Nowowiejski gewidmet ist, einem herausragenden polnischen Komponisten, Dirigenten, Organisten, Chorleiter, Pädagogen und Patrioten, der am 7. Februar 1877 in Barczewo, damals Wartenbug, geboren wurde. Die Anfänge des Museums reichen bis in die 1950er Jahre zurück, die offizielle Eröffnung fand am 15. Juli 1961 auf Initiative lokaler Aktivisten und Museumsexperten mit Unterstützung der Familie des Komponisten statt. Seit 2007 fungiert das Museum unter dem Namen Feliks Nowowiejski Musiksalon und gehört zum Kultur- und Bibliothekszentrum in Barczewo. Der Musiksalon ist ein einzigartiger Ort, der die Atmosphäre der Feliks Nowowiejski-Ära widerspiegelt. Hier können Sie wertvolle Erinnerungsstücke der Familie sehen, wie das Klavier, Fotos, Dokumente, Manuskripte, Notensammlungen, Bücher, Gemälde, persönliche Gegenstände und Möbel des Komponisten und seiner Familie. Die Museumsbibliothek beherbergt Literatur und Spezialsammlungen zum Komponisten sowie regionale, musikalische und historische Bücher. Darüber hinaus befasst sich die Museumssammlung auch mit der Geschichte der Stadt und der Region und ihren prominenten Bewohnern, darunter der Mäzen von Barczewo, Pater Valentin Barczewski, und die Künstlerin Barbara Hulanicka*, der ein Teil des Museums namens „Hulanickis Atelier” gewidmet ist. Das Museum in Barczewo fördert die Person und das Werk von Feliks Nowowiejski und anderer wichtiger historischer Persönlichkeiten durch zahlreiche Kultur- und Bildungsaktivitäten, die das Ziel haben, das lokale Erbe zu verbreiten und den Zugang zum Wissen zu erleichtern. Darüber hinaus kooperiert das Museum mit anderen Institutionen, darunter Feliks Nowowiejski Musiksalon”Willa unter den Rosen” in Posen, dem Museum von Ermland und Masuren in Olsztyn sowie Kindergärten, Schulen, Vereinen usw.


 

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 16-02-2024 12:06