SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ / KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI

Skarbiec_Kultury_Europejskiej_270572_Fotopolska-Eu.jpeg

Fot. bildarchiv-ostreussen.de6

 

flaga-pl-e1613988007273.png
  Świątynia została wzniesiona razem z plebanią w 1871 roku ze składek pastorów luterańskich zebranych w Niemczech. Teren pod budowę kościoła ofiarował król Fryderyk Wilhelm III Pruski na miejscu dawnego ogrodu klasztoru franciszkanów, pomiędzy kościołem św. Andrzeja Apostoła a Kanałem Młyńskim. Jednonawowa budowla wzniesiona została w stylu neogotyckim, z jasnej cegły, nakryta dachem dwuspadowym, natomiast w elewacjach bocznych zostały wstawione po cztery witrażowe okna. Elewacja frontowa została zwieńczona schodkowym szczytem z pinaklami po bokach. Dobudowana jest do niej wysmukła wieża o wysokości 30 metrów, z trójkątnymi kruchtami dostawionymi z lewej i prawej strony. Po 1945 roku luteranie i ostatni pastor zostali wysiedleni z miasta, skromne wyposażenie świątyni zostało zdewastowane, a dzwony zdemontowane. Kościół stał się własnością państwa, a następnie został przekazany Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Placówka ta wykorzystywała świątynię jako magazyn muzealny. W sierpniu 2009 roku Muzeum przekazało kościół miastu. W latach 2013-2014 dawna świątynia została wyremontowana z przeznaczeniem na Skarbiec Kultury Europejskiej. Remont kosztował ponad 3 miliony złotych i został sfinansowany głównie z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uroczyste otwarcie Skarbca Kultury Europejskiej miało miejsce w dniu 10 listopada 2014 roku. Od tej pory w dawnym kościele ewangelickim mieści się galeria sztuki, sala koncertowa, odbywają się warsztaty i seminaria.

 

Treasury of European Culture Post/ Evangelical Church in Barczewo

flaga-ang-e1613988036821.gif
  The temple was erected together with the presbytery in 1871, and was funded from Lutheran pastors’ contributions gathered in Germany. The site for the construction of the church was donated by King Frederick William III of Prussia, and was located on the former garden of the Franciscan monastery, between the church of St Andrew the Apostle and the Młynski Canal. The single-nave building was built in the neo-Gothic style, made of light colour brick, covered with a gable roof, while the side façades each have four stained glass windows. The front elevation was topped with a stepped gable with pinnacles on the sides. It is complemented with a slender tower, 30 meters high, with triangular porches on the left and right sides. After 1945, the Lutherans and the last pastor were expelled from the city, the modest furnishings of the temple were devastated, and the bells were dismantled. The church became the property of the state and was then handed over to the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, which used the temple as a museum warehouse. In August 2009, the Museum donated the church to the town. In 2013-2014, the former temple was renovated with the purpose of being the Treasury of European Culture. The renovation cost over 3 million zloty and was financed mainly from the EU Regional Operational Program. The official opening of the Treasury of European Culture took place on November 10, 2014. Since then, the former Evangelical church has housed art galleries, concerts, workshops and seminars.

 

Schatzkammer der europäischen Kultur/Postevangelikale Kirche in Barczewo

flaga-niem.png
  Das Gotteshaus wurde zusammen mit dem Presbyterium 1871 aus den in Deutschland gesammelten Spenden lutherischer Pastoren erbaut. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen stiftete das Grundstück für den Bau der Kirche an der Stelle des ehemaligen Gartens des Franziskanerklosters, zwischen der Kirche St. Andreas der Apostel und dem Mühlenkanal.
Das einschiffige Gebäude wurde im neugotischen Stil aus hellem Ziegelstein errichtet und mit einem Satteldach bedeckt, während die Seitenansichten vier Buntglasfenster haben. Die Vorderansicht wurde mit einem Stufengiebel mit Zinnen an den Seiten gekrönt. Ein schlanker Turm, 30 Meter hoch, mit dreieckigen Veranden auf der linken und rechten Seite wurde dazu gebaut. Nach 1945 wurden die Lutheraner und der letzte Pfarrer aus der Stadt vertrieben, die bescheidene Einrichtung des Tempels zerstört und die Glocken abgebaut. Die Kirche wurde Eigentum des Staates und wurde dann dem Museum von Warmia und Mazury in Olsztyn übergeben. Diese Institution nutzte den Tempel als Museumslager. Im August 2009 übergab das Museum die Kirche der Stadt. In den Jahren 2013-2014 wurde der ehemalige Tempel mit dem Ziel renoviert, eine Schatzkammer der europäischen Kultur zu sein. Die Renovierungskosten betrugen über 3 Mio. PLN und wurden hauptsächlich aus dem regionalen operationellen Programm der EU finanziert. Die offizielle Eröffnung der Schatzkammer der europäischen Kultur fand am 10. November 2014 statt. Seitdem beherbergt die ehemalige evangelische Kirche eine Kunstgalerie und einen Konzertsaal, wo Workshops und Seminare stattfinden.

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 18-02-2024 18:11

Modyfikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data modyfikacji:
 18-02-2024 18:13