SYNAGOGA BARCZEWSKA

Galeria_Sztuki_Synagoga_1283817_Fotopolska-Eu-e1614002764647.jpeg

Fot. fotopolska.eu, archiwum Synagogi
 

flaga-pl-e1613988007273.png
  Synagoga w Barczewie to, jedyna była bożnica żydowska zachowana w powiecie olsztyńskim, dzisiaj przeznaczona na małą galerię sztuki.
Barczewska synagoga powstała w 1847 roku. Wybudowano ją na styl neoklasyczny. Architektura murowana, w kształcie prostokąta, budynek dwukondygnacyjny. Z tamtych czasów zachowała się ozdobna fasada i duże, zaokrąglone okna. Na piętrze zachował się również babiniec z drewnianą balustradą, podpierany dwoma słupami oraz praktycznie cały sprzęt liturgiczny z księgami. W 1937 roku barczewska gmina żydowska sprzedała synagogę osobom prywatnym, dzięki temu przetrwała i nie została zniszczona podczas nocy kryształowej. Przez jakiś czas odbywały się tam zajęcia modelarsko-warsztatowe. W czasie II wojny, hitlerowcy urządzili sobie w tym budynku więzienie, które istniało około 4 lat. Po wojnie obiekt synagogi stał dłuższy czas nieużyteczny i niszczał. W latach 1976-1978 przeprowadzono tam gruntowny remont i urządzono oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a następnie Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, kierowany przez Barbarę Hulanicką, autorkę tkanin podwójnych oraz tkanin zdobiącą Watykan i Biały Dom w Waszyngtonie. Wtedy synagogą zaopiekowało się Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie. Obecnie znajduje się tu Galeria Sztuki Synagoga, prowadzona przez SSK „Pojezierze” z oddziałem w Barczewie.

 

The Barczewo Synagogue

flaga-ang-e1613988036821.gif
  The synagogue in Barczewo is the only former Jewish temple preserved in the Olsztyn district. Today, it has been transformed into a small art gallery. Rectangular in shape, two-storey, brick architecture building of the Barczewo synagogue was founded in 1847. It was built in the neoclassical style. The decorative façade and large, rounded windows have been preserved from those times. On the first floor, there has also been preserved a women’s hall with a wooden balustrade, supported by two pillars as well as practically all liturgical books and equipment. In 1937, the Jewish community in Barczewo sold the synagogue to private persons, thanks to which it survived and was not damaged during Kristallnacht (the Night of Broken Glass). Model-building and workshop classes were held there for some time. During the Second World War, the Nazis established a prison in this building, which existed for about 4 years. After the war, the synagogue was unusable for a long time and fell into disrepair. In the years 1976-1978, a thorough renovation was carried out and there was established a branch of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn. Later, the synagogue housed the Weaving Centre of Warmia and Mazury, headed by Barbara Hulanicka, an author of double-weave cloths and ornamental fabrics decorating the Vatican and the White House in Washington. At that time, the synagogue was taken care of by the Social and Cultural Association „Pojezierze” in Olsztyn. Currently, there is the Synagogue Art Gallery, run by SKK „Pojezierze,” branch in Barczewo.

 

Synagoge in Barczewo

flaga-niem.png
  Die Synagoge in Barczewo ist die einzige ehemalige jüdische Synagoge, die im Landkreis Olsztyn erhalten geblieben ist. Heute wird sie als kleine Kunstgalerie genutzt. Die Synagoge in Barczewo wurde 1847 gegründet. Sie wurde im neoklassizistischen Stil erbaut. Backsteinarchitektur, rechteckige Form, zweistöckiges Gebäude. Die dekorative Fassade und die großen, abgerundeten Fenster sind aus dieser Zeit erhalten geblieben. Im ersten Stock befindet sich auch eine Frauengalerie mit einer Holzbalustrade, die von zwei Säulen getragen wird mit praktisch allen liturgischen Geräten mit Büchern. 1937 verkaufte die jüdische Gemeinde in Barczewo die Synagoge an Privatpersonen, dank derer sie überlebte und während der Kristallnacht nicht beschädigt wurde. Dort wurden einige Zeit Modellierungs- und Workshop-Kurse abgehalten. Während des Zweiten Weltkriegs errichteten die Nazis in diesem Gebäude ein Gefängnis, das etwa 4 Jahre bestand. Nach dem Krieg war die Synagoge lange Zeit unbrauchbar und verfiel. In den Jahren 1976-1978 wurde eine gründliche Renovierung durchgeführt und eine Zweigstelle des Museums von Warmia und Mazury in Olsztyn gegründet. Anschließend wurde dort das Webzentrum von Warmia und Mazury unter der Leitung von Barbara Hulanicka, Autorin von Doppelstoffen und Stoffen, die die Vatikan und das Weiße Haus in Washington zieren, untergebracht. Zu dieser Zeit wurde die Synagoge vom soziokulturellen Verein „Pojezierze” in Olsztyn betreut. Derzeit befindet sich hier die Kunstgalerie der Synagoge, die von der SSK-Filiale „Pojezierze” in Barczewo betrieben wird.
 

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 18-02-2024 18:25