Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Barczewa zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LXIV(680)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Barczewo w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Barczewa, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała nr LXIV(680)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 lutego 2024 r.., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w Urzędzie Miejskim w Barczewie w Wydziale Budownictwa i Inwestycji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 10 kwietnia 2024 r. do 2 maja 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się w ww. terminie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik niniejszego Ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barczewie w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

a) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie w Wydziale Budownictwa i Inwestycji,
w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00. do 15.00);

b) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza poprzez e-mail na adres: fundusze@barczewo.pl;

c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,11-010 Barczewo

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

- niepodpisane;

- złożone w innym terminie niż wyznaczony;

- przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie zgodnie z §3 Zarządzenia NR.0050.62.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Barczewa.

Załączniki: 

PDFRegulamin losowania.pdf (29,77KB)
PDFZarzadzenie nabor do komitetu rewitalizacji.pdf (99,57KB)
PDFOgloszenie o naborze czlonkow Komitetu Rewitalizacji.pdf (64,34KB)
PDFUchwała nr LXIV6802024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 lutego 2024r.pdf (205,53KB)
PDFFormularz zgloszeniowy do Komitetu Rewitalizacji.pdf (92,29KB)
 

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 09-04-2024 16:18

Modyfikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data modyfikacji:
 09-04-2024 16:21