Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ...

3 Październik 2023 r. /  
W Y K A Z, Barczewo, 29.09.2023 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 327/63 Powierzchnia: 0,2488 ha KW Nr: OL1O/00074451/8 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 157.000,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A102UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające […]
REDAKTOR: adminMK

Pierwsze rokowania na sprzedaż nieru ...

28 Wrzesień 2023 r. /  
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) §25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j.) BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa Przedmiotem rokowań jest nieruchomość położona w Barczewie (obręb 3 miasta Barczewo), przy ulicy Grunwaldzkiej 12, składająca się z działek nr 249/3 i 250 o łącznej powierzchni 0,0281 ha, posiadająca urządzoną […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie konsultacji społecznych ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zmiany uchwały Nr XX(125)12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo oraz trybu powoływania jej członków w zakresie zmiany załącznika stanowiącego Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie oraz udziału w konsultacjach społecznych. Dokumenty: Załącznik do ogłoszenia – formularz (2) Projekt uchwały Ogłoszenie konsultacji – projekt Uchwały RM w Barczewie w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie konsultacji społecznych

27 Wrzesień 2023 r. /  
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 oraz do udziału w konsultacjach społecznych. Dokumenty: Załącznik do ogłoszenia – formularz Projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Ogłoszenie konsultacji – projekt Rocznego programu współpracy na 2024r
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach na sprzeda ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych: Przetarg- sprzedaż zabudowy siedliskowej wraz z drogą wewnętrzną (obr. Kronowo, dz. nr 118)4 i 118)5) Przetarg ograniczony – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Barczewo, obr. 1, dz. nr 158) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 2, dz. 51]71) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 2, dz. 51]70) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 1, dz. 151) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (obr. Łęgajny, dz. 301]126) Przetarg – sprzedaż terenu pod […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczoneg ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
W Y K A Z Barczewo, 22-09-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2023. poz. 344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży. Położenie: obręb nr 3 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 90/3 o powierzchni 0,0200ha KW Nr OL1O/00046097/3 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielomieszkaniowym nr 58 położonym w Barczewie przy ulicy Mickiewicza wraz z udziałem w działce gruntu Cena lokalu mieszkalnego: 121.400,00zł Cena udziału 11/100 w prawie własności gruntu : 2.100,00zł Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
W Y K A Z Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia: Obręb ewidencyjny: Ramsowo Nr działki i powierzchnia: 142/4 o pow. 0,0150 ha KW Nr OL1O/00077582/6 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: użyczenie na nieodpłatną działalność statutową Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Niniejszy wykaz […]
REDAKTOR: adminMK