Urząd Miejski

Wykazy nieruchomości do oddania w u ...

20 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 23 stycznia 2023 r. W Y K A Z Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste: Obręb ewidencyjny: nr 3 Numer działki: 83/2, 78/8 Powierzchnia: 0,0058 ha Księga wieczysta: KW OL1O/00027835/0 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane oraz „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy   Cena nieruchomości: 4.700,00 zł (w tym VAT 23%) Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha KW Nr: OL1O/00036992/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do dzier ...

11 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z Barczewo, 03-01-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb ewidencyjny : Mokiny Nr działki i powierzchnia: dz.nr 174 o pow. 4400m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł dz.nr 83/2 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł Obręb ewidencyjny : Łęgajny Nr działki […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór członków komisji konkursowej

5 Styczeń 2023 r. /  
Komunikat
Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barczewo do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze.
REDAKTOR: adminJW

Otwarte konkursy ofert

5 Styczeń 2023 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Burmistrza Barczewa w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz zachęcamy do składania ofert przez Państwa organizacje pozarządowe.
REDAKTOR: adminJW

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

2 Styczeń 2023 r. /  
praca
a UWAGA! Burmistrz Barczewa informuje o przedłużeniu do 24 stycznia 2023 r. terminu składania ofert w naborze na stanowisko specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=26150&bar_id=11257 Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:  https://barczewo.bip.net.pl/?a=11214 a
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków o przyznanie nagród ...

20 Grudzień 2022 r. /  
Sport
Zgodnie z uchwałą Nr XLIX(486)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27.10.2022r. Burmistrz Barczewa ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za wysokie wyniki sportowe w 2022 roku. Nabór wniosków do dnia 30 grudnia 2022 roku. Szczegóły : https://barczewo.bip.net.pl/?a=11190
REDAKTOR: adminZ

Ogłoszenia nieruchomości przeznaczo ...

19 Grudzień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 26)1 w obrębie ew. nr 3 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Grunwaldzka 12 w Barczewie. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 114)1 i 87)6 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.
REDAKTOR: Admin