Urząd Miejski – wydziały

TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 83 46, 89 514 85 89

Ratusz

 

Burmistrz Barczewa – Andrzej Maciejewski

Zastępca Burmistrza – Piotr Mostek wew. 12

Sekretarz Miasta – Paulina Zalewska-Wójcik wew. 13

Kierownik Wydziału Organizacyjnego – Katarzyna Białecka wew. 14

ZAKRES WYDZIAŁU

– obsługa Rady Miejskie
– sprawy organizacyjne
– obsługa centrali telefonicznej
– biuro obsługi interesanta
– obsługa informatyczna urzędu
– obsługa sekretariatu Burmistrza
– sprawy administracyjno-gospodarcze

wew. 19, 17

Skarbnik Miasta – Dorota Kondratowicz

ZAKRES WYDZIAŁU FINANSOWEGO

– księgowość budżetowa
– księgowość podatkowa i budżetowa
– księgowość podatkowa
– wymiar podatków (rolny, od nieruchomości – teren wiejski)
– płace
– środki trwałe
– wymiar podatków (od nieruchomości – teren miasta)
– wymiar podatku od środków transportowych
– księgowość budżetowa
– księgowość budżetowa, księgowość podatkowa
– gospodarka odpadami

wew. 42, 43, 45, 44, 46, 48, 49

Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Iwona Nobert – Ćwiek

ZAKRES WYDZIAŁU

– planowane przestrzenne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego gminy
– inwestycje komunalne
– zamówienia publiczne
– utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów
– oświetlenie uliczne
– prowadzenie i odbiór inwestycji
– remontów placów i ulic, dróg oraz obiektów mostowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych, koordynacja i rozliczenie projektów.

– poszukiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizacje zadań gminy
– warunki zabudowy, planowanie przestrzenne
– opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości
– warunki zabudowy, planowanie przestrzenne

wew. 21, 22, 24, 26, 27, 77, 79

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Wiesława Chwaluk

ZAKRES WYDZIAŁU

– podziały i rozgraniczenia nieruchomości- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
– nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
– obrót nieruchomościami
– obsługa inwestorów
– opłaty adiacenckie
– opłaty planistyczne
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– dodatki mieszkaniowe
– dodatki energetyczne
– wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych
– dzierżawa gruntów
-sprzedaż mieszkań komunalnych

wew. 51, 52, 53, 54, 58, 59

Komendant Straży Miejskiej – Grzegorz Szewczyk wew. 64

Inspektor Straży Miejski – Grzegorz Dębek wew. 64

Kierownik Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – Andrzej Lichocki wew. 81
– decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
– inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy gospodarka odpadami
– zezwolenia na wycinkę drzew
– nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni
– ochrona środowiska

wew. 83, 84, 85, 86

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej – Zbigniew Brzozowiec wew. 31

ZAKRES CZYNNOŚCI

– obrona cywilna
– sprawy wojskowe

Inspektor Organizacje Pozarządowe i Archiwum – Justyna Wasilewska wew. 15

ZAKRES CZYNNOŚCI

– obsługa organizacji pozarządowych
– obsługa archiwum urzędu

Audytor wewnętrzny – Damian Pająk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Kaczmarczyk wew. 76

– sprawy z zakresu stanu cywilnego
– działalność gospodarcza
– zezwolenia na sprzedaż alkoholu
– ewidencja ludności
– dowody osobiste

wew. 75, 34