Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacje o Funduszu

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – RFRD (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych – FDS) przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

Przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji mostowych zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 93/2018 Rady Ministrów z 9 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

RFRD będzie mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania samorządów, które wskazywały na konieczność wsparcia państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.

Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie z RFRD do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda przy pomocy komisji1 powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

Ustawa z 23 października 2018 roku o RFRD przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od roku 2019. Niemniej środki zgromadzone przez RFRD zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone we wrześniu 2018 roku w naborze na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury