Przebudowa drogi gminnej w Ruszajnach

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny” została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji to 257 805,43 zł, natomiast wartość dofinansowania to 150 231,26 zł.

Opis projektu:
Droga gminna Barczewo – Ruszajny to droga ogólnodostępna, dwukierunkowa posiadająca nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami o szerokości zmiennej: 0,5 – 1,00 m. Odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, przeznaczony do przebudowy posiadał liczne ubytki. Szerokość jezdni: od 5,30 m – 6,00 m.
Droga ta stanowi połączenie z drogą wojewódzką nr 595 poprzez ul. Prostą i ul. Kajki w Barczewie oraz z drogą serwisową drogi krajowej nr 16 (DK-16), jak również z drogą gminną nr 164024 N Wipsowo – Ruszajny.
Zaplanowano budowę chodnika na długości 315 mb i przebudowę jezdni na długości 227 mb. Inwestycja przebiegała częściowo po terenie miejskim – ul. Kajki oraz w obrębie Ruszajny (teren wiejski). W obrębie miasta Barczewo inwestycja była realizowana na odcinku ok. 100 mb, natomiast w większej części inwestycja była realizowana w obrębie Ruszajny (na odcinku 215 m). Zatem inwestycja w większej części była realizowana na obszarze wiejskim.
Zaplanowano budowę jednostronnego chodnika o szerokości od 1,25 do 2,00 m oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z częściowym poszerzeniem.

Cele projektu:
– Poprawa infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa;
– Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich, do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz inwestycji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, jak również poprawa infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

Planowane efekty projektu:
Wybudowano chodnik na długości 315 mb i przebudowano odcinek jezdni na długości 227 mb. Wybudowano jednostronny chodnik o szerokości od 1,25 do 2,00 m oraz wykonano nową nawierzchnię jezdni bitumicznej wraz z częściowym poszerzeniem.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszych uzupełniono oznakowanie pionowe o znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniu dróg częściowo utwardzonych. Ponadto po wybudowaniu chodnika do miejscowości Ruszajny wyznaczono przejście dla pieszych oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h w tym rejonie poprzez zastosowanie znaku B-33.b.