Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie

Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie” została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji to 394 802,84 zł, natomiast wartość dofinansowania to 236 881,70 zł.

Opis projektu:
Ulica Wojska Polskiego stanowi główny ciąg komunikacyjny. Jest ulicą przelotową o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Jest to ulica ogólnodostępna, dwukierunkowa z pierwszeństwem przejazdu i ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Ulica Wojska Polskiego w Barczewie jest ulicą gminną. Stanowi główny ciąg komunikacyjny miasta Barczewa. Zbiera bezpośredni ruch z ulic podporządkowanych: Kraszewskiego, Słowackiego, Osiedle Słoneczne, Harcerska, Północna, które położone są w tym rejonie. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi chodnikami o szerokości zmiennej: 1,80 do 3,50 m z kostki betonowej gr. 6,00 cm.
Ulica Wojska Polskiego umożliwia dostęp do drogi krajowej Nr 16 oraz do drogi wojewódzkiej nr 595.

Cele projektu:
– Poprawa infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa;
– Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich, do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz inwestycji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, jak również poprawa infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

Planowane efekty projektu:
Przebudowano odcinek jezdni o długości 515 metrów o nawierzchni bitumicznej, który posiadał liczne ubytki oraz zaniżenia, które powodowały zastoiska wodne.
Przebudowano nawierzchnię jezdni poprzez podniesienie niwelety drogi na odcinku ok. 60 m o śr. 4,00 – 5,00 cm oraz częściową przebudowę chodnika w celu utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych poprzez obniżenie krawężnika na długości ok. 6,00 m i przełożeniu kostki betonowej/
Ze względu na zlokalizowaną przy ul. Wojska Polskiego szkołę podstawową, przedszkole i żłobek ruch pieszy, a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola czy żłobka odbywa się ww. ulicą zapewniono dostateczne bezpieczeństwo dzieciom poprzez montaż na przejściu dla pieszych dodatkowego oznakowania pionowego – aktywnego, tj. znaku aktywnego D-6 „przejście dla pieszych.”
Ponadto od skrzyżowania z Osiedlem Słonecznym do skrzyżowania z ul. Harcerską zastosowano znaku B-33 dotyczący ograniczenia prędkości do 30 km/h.
Wykonanie powyższych robót podniosło w bardzo dużym stopniu bezpieczeństwo i komfort użytkownikom tej ulicy.