Pogoda w Barczewie

Wtorek 26.09.2023
Wawrzyńca, Kosmy i Damiana
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Nabór wniosków do GKRPA w Barczewie

Data opublikowania: 29 Maj 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu zamieszczonego w załączniku.

Szczegóły oraz wniosek do pobrania poniżej:

>> Ogłoszenie nowe

>> Wniosek druk 2022

>> Sprawozdanie GKRPA 2022

 

Polecane aktualności Komunikat

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D

18 Sierpień 2023 r. /  

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2023
BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 11 sierpnia 2023r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/aukcji/ na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz 608 D

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z póź. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 120.14.2016 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D nr rej. NOL P926, nr nadwozia 31040210548346, rok prod. 1982. Przetarg nastąpi w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.
§ 3. Ustala się treść ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D określonym w §1 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin ustnego nieograniczonego przetargu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 5. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie
1. Paulina Zalewska-Wójcik – przewodnicząca Komisji
2. Piotr Mostek – członek Komisji
3. Zbigniew Brzozowiec – członek Komisji
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedmiot przetargu ustnego:

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki: Mercedes-Benz;
Oznaczenie typu – 608 D;
Rok produkcji – 1982;
Numer identyfikacyjny (VIN) – 31040210548346;
Dowód rejestracyjny – tak;
Karta pojazdu – tak;
Właściciel – Gmina Barczewo ;
Numer rejestracyjny – NOL P926;
Rodzaj silnika – wysokoprężny
Stan techniczny – sprawny, z aktualnym przeglądem technicznym
Stan licznika : 39015 km

Samochód można oglądać w dniu 29.08.2023 r w godzinach od 9:00 – 12:00, po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem Miejskim w Barczewie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

26 Lipiec 2023 r. /  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży.

Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo
Numer działki: 259/95 Powierzchnia: 0,0020 ha

KW Nr: OL1O/00055242/1

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu

Cena nieruchomości: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT)

w tym cena gruntu: 5.900,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Przeznaczenie w planie: A95KSg- tereny obsługi komunikacji – parking z możliwością realizacji zespołów garaży

Forma zbycia: sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. w terminie od 26.07.2023 r do 15.08.2023 r oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy

26 Lipiec 2023 r. /  

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777

Kolonie nad Morzem Bałtyckim dla dzieci rolników

Kolonie nad Morzem Bałtyckim dla dzieci rolników

2 Czerwiec 2023 r. /  

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że trwa nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez *Krajową Radę Izb Rolniczych* w dniach:

*- 25.06.2023 do 03.07.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec, *Ośrodek
Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec,

– *14.08.2023 do 22.08.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec*, Ośrodek
Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi *800 zł. Szczegóły oferty w załączeniu.*

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2007 r.), których przynajmniej jedno z rodziców
lub opiekunów prawnych *jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS* (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe
i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00zł na każdego uczestnika.

 

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka