Nr 04.03.01-28-0017/18

Termomodernizacja budynku Ratusza – Gmina Barczewo

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Termomodernizacja budynku Ratusza – Gmina Barczewo dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 04.03.01-28-0017/18).

Cele projektu

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie termomodernizację budynków Ratusza w Gminie Barczewo.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

1. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych budynku,

2. Docieplenie strop poddasza kamieniczki,

3. Izolacja termiczna ścian fundamentowych,

4. Remont instalacji centralnego ogrzewania.

Wartość całkowita projektu: 785 659,20 PLN

Dofinansowanie projektu : 776 884,57 PLN

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021