Nr 04.04.01-28-0001/19

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF – (ZIT Olsztyna) osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 04.04.01-28-0001/19).

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa komunikacyjnych ciągów ekomobilnych o łącznej dł.3,07 km,
w następującym zakresie: prace rozbiórkowe, wycinka drzew kolidujących z projekt. infrastrukturą, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego, przebudowa pętli autobusowej, budowa energooszczędnego oświetlenia ciągów, wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne LED, odwodnienie powierzchniowe ciągów, mury oporowe, mała architektura, elementy bezpieczeństwa ruchu, zagospodarowanie zieleni oraz nadzór nad projektem, promocja, studium wykonalności i prace przygotowawcze.

Wartość całkowita projektu: 2 528 978,66 PLN

Dofinansowanie projektu : 2 124 994,41 PLN

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020