Nr 06.01.02-28-0001/18

Utworzenie Centrum Wielu Kultur

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Utworzenie Centrum Wielu Kultur dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt numer 06.01.02-28-0001/18)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 800 rocznie ilości osób odwiedzających miejsce należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcję turystyczną gminy Barczewo, poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie w okresie od września 2018 r. do grudnia 2020 r. budynku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i utworzenie w nim Centrum Wielu Kultur.

Wartość całkowita projektu: 3 405 289,26 PLN

Dofinansowanie projektu : 1 891 827,28 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 – 2020