Nr 06.02.03-28-0001/18

Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 06.02.03-28-0001/18)

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 1000 rocznie ilości osób odwiedzających miejsce wypoczynkowo – rekreacyjne stanowiące atrakcję turystyczno-przyrodniczą gminy Barczewo poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy i utworzenie na tym obszarze Parku Miejskiego.

Wartość całkowita projektu: 3 425 467,62 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 415 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2017- 2020