nr 08.01.00-28-0015/19

Utworzenie Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Utworzenie Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 08.01.00-28-0015/19)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia 2422 osób zamieszkujących obszar rewitalizowany w Barczewie poprzez adaptację, remont i doposażenie w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021 r. zdegradowanych obszarów miejskich wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Wartość całkowita projektu: 6 150 347,66 PLN

Dofinansowanie projektu : 4 956 186,95 PLN

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021