RPWM.05.03.00-28-0003/20

Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 3 ekoparków na terenie gm. Barczewo, posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne, a jednocześnie pełniących funkcje edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe

Projekt przewiduje:
I. Utworzenie Ekoparku „Barczewo”, a w tym:
– Renowacja muru i bramy wejściowej na teren Ekoparku, stanowiących jedyną barierę chroniącą ten obszar i gatunki tam przebywające
– Zagospod. drzewostanu i pozostałej roślinności,nowe nasadzenia
– Wytyczenie odpowiedniego układu komunikac. w celu zmniejszenia antropopresji na cenne elementy siedliska; oczyszczenie terenu
– Zainstal. niezbędnych budek dla ptaków, nietoperzy i owadów; małej architektury; elementy edukac.

II. Utworzenie Ekoparku „Wyspa”, a w tym:
– Oczyszczenie brzegów kanału w celu przywrócenia nurtu wody
– Nasadzenia roślinne
– Zainst. glinianych domków dla owadów
– Wyznacz. na ścieżce pieszo-rowerowej prowadzącej do Zalesia punktów widokowych oraz ustawienie tablic informac. zachęcających do obserwacji wyspy oraz opisujące jej bogactwo przyrodnicze.

III. Utworzenie Ekoparku „Nikielkowo”, a w tym:
– Prace konserwatorskie na istniejącym drzewostanie i pozostałej roślinności
– Oczyszczenie terenu parku
– Prace konserwacyjne związane z oczkiem wodnym oraz kanałem
– Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych
– Nowe nasadzenia;
– Zainstalowanie budek dla ptaków oraz nietoperzy i owadów; małej architektury; wprowadzenie elementów edukacyjnych.

IV. Edukacja ekologiczna

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo poprzez utworzenie w okresie od sierpnia 2022 do grudnia 2023 trzech Ekoparków oraz prowadzenie edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów, co przyczyni się do zachowania, utrzymania i zabezpieczenia cennych zasobów przyrodniczych gminy, w tym zasobów lokalnych zagrożonych wyginięciem.

Wartość ogółem: 3675264.97
Wydatki kwalifikowalne: 3673764.97
Wnioskowane dofinansowanie: 3122700.22