Pogoda w Barczewie

Wtorek 26.09.2023
Wawrzyńca, Kosmy i Damiana
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data opublikowania: 22 Czerwiec 2023
Autor: adminMK
DRUKUJ

Burmistrz Barczewa informuje, że po zmianie powierzchni działki nr 250, ujawnionej w dziale I księgi wieczystej Nr OL1O/00010714/4, prowadzonej dla nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 250 i 249/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa, w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.09.2022 roku, prostuje się łączną powierzchnię nieruchomości w ten sposób, że:

W miejscu zapisu:

„Łączna powierzchnia: 0,0282 ha”

wpisuje się odpowiednio zapis:

„Łączna powierzchnia: 0,0281 ha”

Pozostała treść wykazu nie zmienia się.

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barczewie.

Polecane aktualności Inwestor

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D

18 Sierpień 2023 r. /  

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2023
BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 11 sierpnia 2023r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/aukcji/ na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz 608 D

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z póź. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 120.14.2016 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D nr rej. NOL P926, nr nadwozia 31040210548346, rok prod. 1982. Przetarg nastąpi w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.
§ 3. Ustala się treść ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D określonym w §1 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin ustnego nieograniczonego przetargu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 5. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie
1. Paulina Zalewska-Wójcik – przewodnicząca Komisji
2. Piotr Mostek – członek Komisji
3. Zbigniew Brzozowiec – członek Komisji
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedmiot przetargu ustnego:

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki: Mercedes-Benz;
Oznaczenie typu – 608 D;
Rok produkcji – 1982;
Numer identyfikacyjny (VIN) – 31040210548346;
Dowód rejestracyjny – tak;
Karta pojazdu – tak;
Właściciel – Gmina Barczewo ;
Numer rejestracyjny – NOL P926;
Rodzaj silnika – wysokoprężny
Stan techniczny – sprawny, z aktualnym przeglądem technicznym
Stan licznika : 39015 km

Samochód można oglądać w dniu 29.08.2023 r w godzinach od 9:00 – 12:00, po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem Miejskim w Barczewie.

Ogłoszenia o przetargach
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

29 Lipiec 2023 r. /  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny:

Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

26 Lipiec 2023 r. /  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży.

Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo
Numer działki: 259/95 Powierzchnia: 0,0020 ha

KW Nr: OL1O/00055242/1

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu

Cena nieruchomości: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT)

w tym cena gruntu: 5.900,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Przeznaczenie w planie: A95KSg- tereny obsługi komunikacji – parking z możliwością realizacji zespołów garaży

Forma zbycia: sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. w terminie od 26.07.2023 r do 15.08.2023 r oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka