Pogoda w Barczewie

Czwartek 28.09.2023
Wacława, Tymona i Marka
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data opublikowania: 23 Listopad 2022
Autor: Admin
DRUKUJ

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny Ramsowo 90 m 1

Polecane aktualności Inwestor

Pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

28 Wrzesień 2023 r. /  

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) §25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j.)

BURMISTRZ BARCZEWA

ogłasza

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa

 1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość położona w Barczewie (obręb 3 miasta Barczewo), przy ulicy Grunwaldzkiej 12, składająca się z działek nr 249/3 i 250 o łącznej powierzchni 0,0281 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą Nr OL1O/00010714/4.

 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o trzech kondygnacjach nadziemnych wraz z przybudówką oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Konstrukcja budynku mieszkalnego murowana, dach dwuspadowy kryty dachówką w bardzo złym stanie technicznym. Budynek nie poddawany remontom. Nieodpowiedni stan techniczny spowodował, że decyzją Powiatowego Inspektora Budowlanego w Olsztynie, został on wyłączony z użytkowania. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Barczewie, nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, znajduje się jednak na obszarze układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją WKZ z dnia 23.07.1957r. oraz na obszarze nawarstwień kulturowych Barczewa, wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych decyzją WKZ z dnia 30.06.1992 r. Zgodnie z załącznikiem do orzeczenia konserwatorskiego z dnia 23.07.1957 r., za zabytek uznano Stare Miasto Barczewo, założone w 1364 roku, posiadające plan zbliżony do prostokąta, z szachownicowym układem ulic jako zabytek urbanistyki czasów gotyckich.

Do budynku doprowadzona jest instalacja telekomunikacyjna, elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna. Budynek jest nieużytkowany i wymaga gruntownego remontu (grozi zawaleniem).

Budynki gospodarcze są obiektami murowanymi w stanie całkowitej dekapitalizacji.

Wszelkie prace remontowe i inwestycyjne budynków, muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Dostęp do nieruchomości – ulicą Grunwaldzką (dz. nr 61 obr. ew. 3 miasta Barczewo).

3. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark – Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej

w Barczewie z dnia 28 marca 2019r/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 roku/ działki położone są na terenie oznaczonym symbolem A35MU – teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej rozumiana jako usługi nieuciążliwe.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi: 82.500,00 zł (zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami).

 2. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości jest płatna na konto Urzędu Miejskiego w Barczewie Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie nr 95 9343 1028 0000 0606 2000 0010, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

 3. Zaliczka, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wynosi: 8.200,00 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych,00/100).

 4. Terminy przeprowadzonych przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym: 09.12.2022, 25.01.2023, 27.07.2023.

 5. Rokowania zostaną przeprowadzone 27 października 2023 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

 6. Otwarcie części jawnej rokowań, nastąpi o godzinie 12:30. Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

 7. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Barczewie, przy ulicy Grunwaldzkiej 12” najpóźniej do dnia 23 października 2023r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

 8. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania podmiotu;

 2. datę sporządzenie zgłoszenia;

 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena płatna jednorazowo czy na raty);

 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;

 6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

12. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę w kwocie: 8.200,00 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych, 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Za zachowanie terminu wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy, najpóźniej do dnia 20 października 2023r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator rokowań może odtąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

13. Organizator rokowań najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań, zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

14. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Burmistrz Barczewa zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

16. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy, pokój nr 20 lub pod nr telefonu 89 514 83 46 wew. 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: marcin.siepsiak@barczewo.pl i wieslawa.chwaluk@barczewo.pl.

Ogłoszenie podlega ogłoszeniu na 30 dni przed wyznaczonym terminem rokowań i podane jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz zamieszczone na stronach: www.barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl.

Barczewo, 26.09.2023

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27 Wrzesień 2023 r. /  

Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zmiany uchwały Nr XX(125)12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo oraz trybu powoływania jej członków w zakresie zmiany załącznika stanowiącego Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Dokumenty:

Załącznik do ogłoszenia – formularz (2)

Projekt uchwały

Ogłoszenie konsultacji – projekt Uchwały RM w Barczewie w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie konsultacji społecznych

Ogłoszenie konsultacji społecznych

27 Wrzesień 2023 r. /  
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 oraz do udziału w konsultacjach społecznych.
Dokumenty:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych
Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka